سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
پژوهشگر 
1368/01/01 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه علامه 
عضو گروه معارف  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه علامه طباطبایی 
عضو هیات علمی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
صندوق حمایت از پژوهشگران کشور در ریاست جمهوری 
عضو کار گروه معارف اسلامی 
 
ادامه دارد 
پوهشی 
همکاری 
نهاد مقام معطم رهبری در دانشگاه ها 
مصاحبه کنده 
 
ادامه دارد 
مصاحبه علیم با اساتید متقاضی مجوز 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامى 
مدیر گروه اخلاق اسلامی در دانشنامه قرآن شناسی 
 
ادامه دارد 
پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی ایران 
مدرس 
1380/07/01 
ادامه دارد 
معارف اسلامی(1و2) ، اخلاق 
تدریس 
تربیت معلم تهران و دانشگاه آزاد اسلامی 
مدرس 
1380/07/01 
ادامه دارد 
معارف اسلامی(1و2)، اخلاق 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی 
مدرس 
 
 
اخلاق کاربردی 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی 
مدرس 
 
 
مبانی نظری عرفان اسلامی 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی 
مدرس 
 
 
روش تحقیق و تدریس 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی 
مدرس 
 
 
انسان شناسی